+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

ЗММ Златоград изпълнява проект “Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД”, договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.033-0005-C01.  Проектът е финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Прочетете повече за проекта (тук)

Публична покана за избор на изпълнител  за “Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини и доставка и инсталация на софтуер необходими за подобряване на производствените процеси в ЗММ-Златоград АД

1. Документи за информация

2. Документи за попълване